Tevens zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Shade Control.  In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling in deze RMA-voorwaarden en de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen laatstgenoemden prevaleren. Een dergelijke tegenstrijdigheid laat de gelding van de overige bepalingen in deze RMA-voorwaarden onverlet.

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze RMA-voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door Shade Control, hierna in de handel worden gebracht en/of verstrekt. De wederpartij van Shade Control wordt hier verder als koper aangeduid.
 2. Deze RMA-voorwaarden omvatten een RMA-procedureregeling voor defecte producten.
 3. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
  a) de koper de producten heeft verwaarloosd
  b) de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens Shade Control/fabrikant zijn verricht
  c) de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld
 4. Indien één of meerdere situaties uit lid 3 zich voordoen en het defecte product wordt toch opgestuurd voor reparatie, is de koper een bedrag van 25 euro verschuldigd aan Shade Control wegens het uitvoeren van onderzoek.
 5. Verkrijg een RMA nummer door onze support afdeling te contacteren en vermeld daarbij het volgende:
  – Product serienummer
  – Aantallen
  – Heldere klachtomschrijving
 6. Defecte producten kunnen na toekenning van een RMA-nummer door Shade Control worden opgestuurd. Het RMA-nummer dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te worden aangebracht.
 7. Na autorisatie door Shade Control conform de bovenstaande bepalingen dienen defecte producten in de originele verpakking en binnen 10 werkdagen te worden verstuurd naar.
 8. De kosten van verzending naar Shade Control zijn voor rekening van de koper. Ongefrankeerde zendingen en zendingen onder rembours worden niet geaccepteerd. De koper is zelf aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Shade Control.
 9. Na ontvangst van de defecte goederen zal Shade Control deze controleren volgens de richtlijnen van de betreffende fabrikant. Indien bij controle blijkt dat de goederen niet aan deze richtlijnen voldoen, behoudt Shade Control zich het recht voor om de RMA-aanvraag te weigeren. De koper zal hiervan schriftelijk bericht ontvangen.
 10. Defecte artikelen, geaccepteerd door Shade Control, zullen worden gecrediteerd of vervangen met een gerepareerd of nieuw product, dit geheel naar inzicht van Shade Control. Indien het defecte product wordt gecrediteerd, is het defecte product na creditatie weer eigendom van Shade Control.
 11. Geen RMA-aanvraag zal worden behandeld van Kopers die een overschrijding hebben van hun kredietlimiet en/of die te laat zijn met het betalen van hun facturen.
 12. Bij een beroep op de RMA-procedure zal enig aankoopbewijs overlegd moeten worden waarbij duidelijk moet worden waar het product gekocht is en op welke datum.